KONKURS: Izbor članova Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu za akademsku 2018/2019

Na osnovu člana 28. i člana 139. Statuta Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, raspisuje se
Konkurs za članove Upravnog odbora
Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Konkurs se raspisuje za slijedeće funkcije:

1. Predsjednik Udruženja:

2. Potpredsjednik Udruženja;

3. Predsjednik Skupštine;

4. Glavni rukovodilac operative Udruženja;

5. Koordinator za finansije Udruženja;

6. Koordinator za administraciju i saradnju Udruženja;

7. Član upravnog odbora udruženja.

Napomene o funkcijama: Na osnovu članova 43, 140 i 141. Na izborima za članove upravnog odbora daje se pravo prvenstva izbora:

 1. Onom kandidatu za funkciju predsjednika koji je ranije bio član upravnog odbora najmanje jednu godinu;
 2. Onom kandidatu za funkciju člana upravnog odbora koji je student prve ili druge godine I ciklusa studija FIN-a.

1. Predsjednik ima pravo: 

 1. Upravljati upravnim odborom;
 2. Sazivati sjednice upravnog odbora;
 3. Sklapati ugovore i druge pravne akte u ime udruženja;
 4. Donositi odluke;
 5. Vršiti druge poslove predviđene ovim statutom.

2. Potpredsjednik Udruženja


3. Predsjednik skupštine ima pravo da:

 1. Saziva i organizuje zasjedanja skupštine u skladu sa članom 28. ovog statuta;
 2. Vodi sjednicu skupštine;
 3. Vrši druge poslove predviđene ovim statutom.

4. Glavni rukovodilac operative

 1. Izvršava odluke predsjednika;
 2. Izvršava odluke upravnog odbora;
 3. Rukovodi eventualnim podružnicama i sektorima udruženja.

5. Koordinator finansija

 1. Vodi finansijske račune udruženja;
 2. Vodi nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava udruženja;
 3. Vodi poslovne i administrativne knjige vezane za finansije;
 4. Sastavlja finansijske izvještaje

6. Pomoćnik upravnog odbora

 1. Pomaže članovima upravnog odbora u vršenju njihovih dužnosti;
 2. Obavlja one poslove koje mu povjeri upravni odbor;
 3. Obavlja druge poslove predviđene ovim statutom.

Na osnovu člana 44. prvenstvo izbora izvršava se na način da ukoliko postoji kandidat koji zadovoljava ove kriterije, svi ostali kandidati koji ne zadovoljavaju kriterije ovog člana, eliminišu se sa konkursa na tu funkciju, po automatizmu.

Formular aplikacije možete pronaći na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNG_EqqUjddXago64uIwh7_D9hRdfx07iOz7P9Heq_G9IE8w/viewform


Konkurs traje od dana raspisivanja do 17.10.2018. godine do 19:00h.