Hutba: Voljeti i slijediti Miljenika, imperativ je naše plemenite vjere

Piše: Silvad Husejnović

Sva hvala i zahvala pripada Gospodaru pera koji nam daje uputu, jer bez Njegove upute ne bismo ni bili na pravome putu. Molimo Ga da budemo zahvalni na blagodatima kojima nas obasipa dok one traju, a utječemo Mu se od dana kada ćemo neku blagodat spoznati tek kada  izađe iz našeg života. Neka je vječni mir i spas na Njegova miljenika i pečatnog poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

Naš najveći uzor na dunjaluku zasigurno je naš voljeni Poslanik, Muhammed, a.s.. Naša ljubav prema njemu je zapravo naš odgovor na njegov trud, žrtvu, ljubav i milost koju je on pokazao prema nama, svojim sljedbenicima. Brojni su primjeri iz kojih se vidi kolika je bila ljubav ashaba prema Poslaniku, a.s.. Sjetimo se samo da su neki od njih i svoje živote založili za Poslanika, a.s.. Kada je Poslanik, a.s., činio hidržu u njegovoj postelji je ostao Alija, r.a., i tako sebe izložio životnoj opasnosti. U bitci na Uhudu, Talha, r.a., je dobio nadimak „živi šehid“ zbog brojnih rana koje je zadobio braneći Poslanika, a.s.. Našli su ga u nesvjesnom stanju s preko sedamdeset rana.

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Niko od vas neće biti (pravi) vjernik dok mu ja ne budem draži od njegova oca, djeteta i svih ljudi.“  Kada je to čuo Omer, r.a., rekao je: „Allahov Poslaniče ti si meni draži od svega osim od mene samog.“ „ Ne, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, sve dok ti ne budem draži i od tebe samog.“ „Doista si mi sada, tako mi Allaha, draži i od mene samog!“ „Sada Omere!“- tj. sada si upotpunio svoje vjerovanje.

Nije lahko postići ovaj stepen imana u kojem nam je Poslanik, a.s., draži od nas samih sebi. Bilo je to teško i ashabima koji su živjeli uz Poslanika, a.s., gledali ga i svakodnevno se mogli uvjeriti u njegovu iskrenost, istinitost riječi, obećanja i prijetnji. Uz sve to nije im bilo jednostavno pobijediti svoj nefs i shvatiti da im je Poslanik, a.s., važniji i draži od njih samih, jer im on želi i donosi dobro, a svi drugi, makar se radilo i o najbližim i najdražim osobama nekada štete čovjeku. Pa i sam čovjek nekada sam sebi nanosi štetu, svjesno ili nesvjesno.

O nagradi koja slijedi za ljubav prema Vjerovjesniku govori hadis kojeg bilježi Buharija od Enesa b. Malika da je neki čovjek upitao Poslanka, a.s.,: „Kada će nastupiti smak svijeta, Allahov Poslaniče?”A šta si za njega pripremio?”, priupita ga on. „Nisam za njega pripremio mnogo ni namza, ni posta a niti milostinje, (ovdje se misli na dobrovoljni namaz, post i milostinju) ali ja volim Allaha i Njegova Poslanika”, odgovori čovjek„Ti ćeš biti s onim koga si volio., reče na to Poslanik, a.s. (Buharija, 6171)

U našem svakodnevnom životu trebamo se zapitati koliko uistinu razumijemo ajet u kojem Gospodar kaže: „Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika (donose salavat na njega). O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav (selam). Ovo su doista veličanstvene riječi koje ukazuju na važnost i prestiž Božijega miljenika. Neke od koristi koje mi imamo od učenja salavata su:

1. Donošenjem salavata na Poslanika, a.s., donosimo salavat i na sebe, jer Poslanik, a.s., je rekao: „Ko na mene donese jedan salavat Allah na njega donese  deset.“

2. Donošenje salavata otklanja brige.

3. Donošenje salavata je vodič i put do dženneta  jer je Poslanik, a.s., rekao: „Ko zaboravi (napusti) donošenje salavata ne mene, pogriješio (zagubio) je put do dženneta.“ (Ibn Madže)

4. Donošenjem salavata na Poslanika, a.s.,  mi zaslužujemo dovu meleka.

U hadisu kojeg je zabilježio Ebu Davud prenesene su riječi Poslanika, a.s.,: 

“Ko god mi selam donese, Uzvišeni Allah mi povrati dušu kako bih mu mogao uzvratiti selam.”

Svaki dan je prilika da oživimo sunnet našeg Miljenika donoseći salavat i selam na njega, te da implementirajući njegove časne poruke u svom životu budemo dostojni njegovog šehadeta na Danu suda.

Neka nam do narednog petka bude zadatak “oživjeti” Poslanika, a.s., učenjem salavata i primjenom njegovih životnih primjera.

Molim Allaha, dželle šanuhu, da nas učini od onih kojima će Poslanik, a.s., biti uzor u svemu. Amin!

Comments are closed.

%d bloggers like this: