Konkurs za članove Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 12. i člana 16. Statuta Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, raspisuje se: 

K O N K U R S 
ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA STUDENATA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU, ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU  

Konkurs se raspisuje za slijedeće funkcije: 
1. Predsjednik Udruženja: 
2. Potpredsjednik Udruženja; 
3. Glavni rukovodilac operative Udruženja; 
4. Koordinator za finansije Udruženja; 
5. Koordinator za administraciju i saradnju Udruženja;
6. Dva člana Upravnog odbora udruženja. 
Napomene o funkcijama: Na izborima za članove Upravnog odbora daje se pravo prvenstva izbora: 
Onom kandidatu za funkciju predsjednika koji je ranije bio član upravnog odbora najmanje jednu godinu; 
Onom kandidatu za funkciju  člana upravnog odbora koji je student prve ili druge godine I ciklusa studija FIN-a. 
Pravo konkurisanja imaju isključivo redovni studenti.
1. Predsjednik ima pravo:  
Upravljati upravnim odborom; 
Sazivati sjednice upravnog odbora; 
Sklapati ugovore i druge pravne akte u ime udruženja; 
Donositi odluke; 
Vršiti druge poslove predviđene ovim statutom. 
2. Potpredsjednik Udruženja 
Mijenja predsjednika u slučaju njegovog odsustva 
3. Glavni rukovodilac operative 
Izvršava odluke predsjednika; 
Izvršava odluke upravnog odbora; 
Rukovodi eventualnim podružnicama i sektorima udruženja. 
4. Koordinator finansija 
Vodi finansijske račune udruženja; 
Vodi nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava udruženja; 
Vodi poslovne i administrativne knjige vezane za finansije; 
Sastavlja finansijske izvještaje

5. Koordinator za administraciju i saradnju Vodi zapisnike na sastancima Upravnog odbora, obavlja pismenu korespondenciju sa trećim licima mimo Udruženja i pomaže predsjedniku u administrativnim poslovima.  
6. Član upravnog odbora 
Pomaže članovima upravnog odbora u vršenju njihovih dužnosti; 
Obavlja one poslove koje mu povjeri upravni odbor; 
Obavlja druge poslove predviđene ovim statutom. 
Formular aplikacije možete pronaći na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehCuV6SiwU2y0VDGsOAjBIZVnXUA6HEvEJ3MmhU9WD3L03MA/viewform?usp=sf_link

Konkurs traje od dana raspisivanja do 03.11.2021. godine do 19:00h. 
Predstavljanje kandidata će se održati na izbornoj skupštini, dana 05.11.2021. godine. Svi kandidati su uz prijavu dužni dostaviti kratku biografiju (do 7 rečenica), a pred skupštinom će imati 2 minute na raspolaganju za predstavljanje. Biografije slati na e-mail adresu Udruženja: usfin-a@hotmail.com