Konkurs za članove Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 12. i člana 16. Statuta Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, raspisuje se:

K O N K U R S

ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA STUDENATA FAKULTETA
ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU, ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

Konkurs se raspisuje za slijedeće funkcije:

  1. Predsjednik Udruženja:
  2. Potpredsjednik Udruženja;
  3. Glavni rukovodilac operative Udruženja;
  4. Koordinator za finansije Udruženja;
  5. Koordinator za administraciju i saradnju Udruženja;
  6. Dva člana Upravnog odbora udruženja.

Napomene o funkcijama:

Na izborima za članove Upravnog odbora daje se pravo prvenstva izbora:
– Onom kandidatu za funkciju predsjednika koji je ranije bio član upravnog odbora najmanje jednu godinu;
– Onom kandidatu za funkciju člana upravnog odbora koji je student prve ili druge godine I ciklusa studija FIN-a.

Pravo konkurisanja imaju isključivo redovni studenti.

1. Predsjednik ima pravo:
– Upravljati upravnim odborom;
– Sazivati sjednice upravnog odbora;
– Sklapati ugovore i druge pravne akte u ime udruženja;
– Donositi odluke;
– Vršiti druge poslove predviđene ovim statutom.

2. Potpredsjednik Udruženja
– Mijenja predsjednika u slučaju njegovog odsustva

3. Glavni rukovodilac operative
– Izvršava odluke predsjednika;
– Izvršava odluke upravnog odbora;
– Rukovodi eventualnim podružnicama i sektorima udruženja.

4. Koordinator finansija
– Vodi finansijske račune udruženja;
– Vodi nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava udruženja;
– Vodi poslovne i administrativne knjige vezane za finansije;
– Sastavlja finansijske izvještaje.

5. Koordinator za administraciju i saradnju
– Vodi zapisnike na sastancima Upravnog odbora,
– Obavlja pismenu korespondenciju sa trećim licima mimo Udruženja i pomaže predsjedniku u administrativnim poslovima.

6. Član upravnog odbora
– Pomaže članovima upravnog odbora u vršenju njihovih dužnosti;
– Obavlja one poslove koje mu povjeri upravni odbor;
– Obavlja druge poslove predviđene ovim statutom.

Formular za prijavu:
https://docs.google.com/forms/d/1F2jZawFqS3o3d2kHQCxbhDsif2OlAK1Bg2Wjhh81e0E/edit#settings

Konkurs traje od dana raspisivanja do 08. novembra 2022. godine do 22:00h.

Predstavljanje kandidata će se održati na izbornoj skupštini, dana 09. novembra 2022. godine. Svi kandidati su uz prijavu dužni dostaviti kratku biografiju (do 7 rečenica), a pred Skupštinom će imati 2 minute na raspolaganju za predstavljanje. Biografije slati na e-mail adresu Udruženja: usfin-a@hotmail.com