Konkurs za članove Upravnog odbora Udruženja studenata FIN-a

Na osnovu člana 12. i člana 16. Statuta Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, raspisuje se:

K O N K U R S

ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA STUDENATA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U
SARAJEVU

Konkurs se raspisuje za sljedeće funkcije:

  1. Predsjednik Udruženja:
  2. Potpredsjednik Udruženja;
  3. Glavni rukovodilac operative Udruženja;
  4. Koordinator za finansije Udruženja;
  5. Koordinator za administraciju i saradnju Udruženja;
  6. Dva člana Upravnog odbora udruženja.

Napomene o funkcijama:
Na izborima za članove Upravnog odbora daje se pravo prvenstva izbora:
– Onom kandidatu za funkciju predsjednika koji je ranije bio član upravnog odbora najmanje jednu godinu;
– Onom kandidatu za funkciju  člana upravnog odbora koji je student prve ili druge godine I ciklusa studija
FIN-a.

Pravo konkurisanja imaju isključivo redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija.

Predsjednik ima pravo:
– Upravljati upravnim odborom;
– Sazivati sjednice upravnog odbora;
– Sklapati ugovore i druge pravne akte u ime udruženja;
– Donositi odluke;
– Vršiti druge poslove predviđene ovim statutom.

Potpredsjednik Udruženja
– Mijenja predsjednika u slučaju njegovog odsustva.

Glavni rukovodilac operative:
– Izvršava odluke predsjednika;
– Izvršava odluke upravnog odbora;
– Rukovodi eventualnim podružnicama i sektorima udruženja.

Koordinator finansija:
– Vodi finansijske račune udruženja;
– Vodi nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava udruženja;
– Vodi poslovne i administrativne knjige vezane za finansije;
– Sastavlja finansijske izvještaje.

Koordinator za administraciju i saradnju:
– Vodi zapisnike na sastancima Upravnog odbora;
– Obavlja pismenu korespondenciju sa trećim licima mimo Udruženja i pomaže predsjedniku u
administrativnim poslovima.

Član upravnog odbora:
– Pomaže članovima upravnog odbora u vršenju njihovih dužnosti;
– Obavlja one poslove koje mu povjeri upravni odbor;
– Obavlja druge poslove predviđene ovim statutom.

Formular za prijavu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKVSRblg5VD15RAM0LHWt6tJrNIWbSO0AXZa4llcYqoOnwWQ/viewform?usp=sf_link

Konkurs traje od dana raspisivanja do 6. jula 2024. godine do 23:00h.
Predstavljanje kandidata će se održati na izbornoj skupštini, dana 8. jula 2024. godine (satnica će biti
naknadno objavljena). Svi kandidati su uz prijavu dužni dostaviti kratku biografiju (do 7 rečenica), a pred
Skupštinom će imati 2 minute na raspolaganju za predstavljanje. Biografije slati na e-mail adresu
Udruženja: usfin-a@fin.unsa.ba