INTERVJU: Ahmed Tabaković, predsjednik USFIN-a

Mlađak: Prije svega, nameće se pitanje pravnog statusa Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, nadležnost funkcija unutar njega, misleći na podjelu poslova I krug djelovanja.

Tabaković: Naše Udruženje je ustrojeno shodno federalnom Zakonu o udruženjima i fondacijama. Najviši organ Udruženja je Skupština, i prema Statutu ona je nadležna za provođenje izbora za upravni odbor Udruženja, donošenje, promjenu i tumačenje Statuta i ostalih opštih akata Udruženja te nadzor nad radom upravnog odbora.

Drugo tijelo po važnosti jeste upravni odbor, kojim predsjedava predsjednik Udruženja. U suštini, upravni odbor je izvršno tijelo Udruženja koje provodi odluke Skupštine i zaduženo je za provedbu svih aktivnosti Udruženja izuzev onih za koje je Statutom zadužena Skupština. Prema važećem Statutu našeg Udruženja, upravni odbor sačinjava 7 članova i to: Predsjednik Udruženja, Potpredsjednik Udruženja, Koordinator za administraciju i saradnju, Glavni rukovodilac operative, Koordinator za finansije i dva člana.

Mlađak: Koji su to bitni događaji i aktivnosti koje ste realizirali u proteklom vremenu i koje, ako Bog da, planirate ostvariti u budućnosti?

Tabaković: Od aktivnosti Udruženja u ovoj akademskoj godini, želio bih, posebno, istaći rad sa socijalno ugroženim kategorijama: penzionerima i mališanima iz domova za nezbrinutu djecu. Družili smo se i sa studentima u studentskim domovima, te napravili okvirni plan aktivnosti koji bismo kao Udruženje mogli ponuditi istim. Također, uradili smo i nekoliko promocija knjiga, Večer poezije sa Mustafom Širbićem i niz drugih aktivnosti koje možete pratiti na Mlađaku i profilima na društvenim mrežama. Naravno, kruna svih aktivnosti Udruženja jeste tradicionalna Večer Kur'ana koja se održava u toku mjeseca rebiu-l-evvela, koja je iz godine u godinu sve više posjećenija.

U pogledu budućih aktivnosti, sa sigurnošću mogu reći da ćemo povodom svjetskog Dana poezije na Fakultetu ugostiti jednog od vodećih bošnjačkih književnika, da ćemo se družiti sa poznatim stručnjacima iz različitih polja, ali ćemo isto tako nastaviti i sa dosadašnjim aktivnostima vezano za socijalno ugrožene kategorije i naše kolege u studentskim domovima. U narednim mjesecima, potrudit ćemo se da organizujemo i edukacije ličnog usavršavanja (pisanje CV-a, motivacionog pisma, razgovor za posao) za studente završnih godina oba ciklusa studija, te nadamo se i program za profesionalno usmjeravanje naših studenata, obzirom da smo uvidjeli potrebu za takvim programom.

Posebno bih želio obradovati kolegice, obzirom da naše vrijedne Lejla i Ilma rade na pripremi projekta za praksu studentica kako u mjesecu ramazanu, tako i van njega. Osim ovih aktivnosti, sredinom aprila ćemo u saradnji sa Unijom studenata islamskih fakulteta organizovati tradicionalne edukativno-sportske susrete studenata islamskih fakulteta u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. U planu nam je i organizovanje međureligijske tribine povodom 800 godina od susreta Franje Asiškog i sultana El-Kamila, kao i međureligijski seminar za studente fakulteta religijskih usmjerenja na Balkanu. Za kraj, potrudit ćemo se organizovati i ekskurziju za studente našeg Fakulteta u Tursku.

Mlađak: Spomenuli ste ramazansku praksu, koja bi svakako trebala biti, u svim svojim segmentima, prožeta svetim ciljem kojim nas naša religija zadužuje. Koje su, prema Vama, stvarne vrijednosti iste i na čemu treba posebno potencirati, odnosno, na šta posebno obratiti pažnju?

Tabaković: Ramazanska praksa naših studenata je prije svega stručna praksa koja podrazumijeva praktičnu primjenu stečenih znanja, iskustava, vještina i kompetencija. Nažalost, primjetno je da dosta studenata ramazansku praksu posmatra samo kao priliku za dobru zaradu. Međutim, ramazanska praksa je mnogo više od toga: prilika za primjenu stečenih znanja, vještina i kompetencija u praksi i pripremu za posao u struci, za što moramo priznati i nemamo toliko mogućnosti, prilika za upoznavanje novih ljudi, kultura i običaja, razmjena znanja i iskustava sa muslimanima nebošnjacima, dodatna prilika za lično usavršavanje, kao i prilika za aktivno učešće u procesima unutar Zajednice i prilika za reformu.

Gledajući u tom smjeru, Udruženje je već treću godinu aktivan sudionik ramazanske prakse kroz provođenje konkursne i postkonkursne procedure. Donošenjem Pravilnika o ramazanskoj praksi studenata u dijaspori uspjeli smo stati u kraj malverzacijama i problemima koje smo imali u prethodnim godinama, institucionalizirati ramazansku praksu ostavljajući je u naslijeđe budućim generacijama studenata FIN-a kao sigurnu priliku za iskorištavanje gore navedenih prilika, uspostaviti pravičan sistem koji omogućava studentima da u toku studija obave ramazansku praksu u dijaspori minimalno dva puta, te kroz ozbiljan i odgovoran rad pokazali da možemo biti konkurentni na tržištu rada.

U tom smislu, želio bih se zahvaliti prije svega Upravi za vanjske poslove i dijasporu i Fakultetu islamskih nauka na razumijevanju i spremnosti da nas uključe u procese koji nas se tiču, a posebno Mensur ef. Pašaliću, prof. Zuhdiji Hasanoviću te kolegama Resulu Aliću i Aliju Drkiću za nesebičan rad i doprinos. Naravno, ovo je samo početak.

Mlađak: Nedavno je na našem Fakultetu uvedena i funkcija studenta prodekana, možete li nam reći nešto više o nadležnostima te funkcije, budući da ste imenovani za istu?

Tabaković: Područja djelovanja studenta prodekana su sljedeća: prima prigovore studenata koji se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim organima Fakulteta; savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava; može sudjelovati u disciplinskim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava; stara se za studentski standard. Od izuzetnog je značaja da se svi studenti uključe u kritiku nastavnog procesa na Fakultetu, prvenstveno kroz evaluacije na kraju semestra, ali i kroz aktivan angažman u uočavanju i dobrih stvari i problema u vezi sa nastavnim procesom na Fakultetu. Time ćemo dati svoj doprinos, ali i značajno unaprijediti i nastavu i nastavne sadržaje na našem Fakultetu. U toku prošle sedmice smo započeli sa osnivanjem komisije koja će se starati o nastavnom procesu i studentskom standardu na Fakultetu, a kojom će predsjedavati student prodekan. Članovi ove komisije će biti po jedan delegat iz Skupštine svake godine svih studijskih programa na prvom ciklusu studija, kao i dva člana sa drugog ciklusa i jedan član sa trećeg ciklusa studija na Fakultetu.

Ovim putem pozivam da sve nedoumice, probleme, pitanja i slično vezana za područje djelovanja studenta prodekana uputite na e-mail adresu: studentprodekanfin@gmail.com

Mlađak: Da li su studenti izgubili uvid u samu suštinu studiranja i bivanja studentom?

Tabaković: Studirati znači istraživati. Odgovor na ovo pitanje možemo pronaći u našoj čitaonici, čiji su kapaciteti popunjeni samo u toku ispitnih perioda. Čini mi se da sve više bježimo od naše osnovne zadaće, istraživanja. Znanost tražimo na marginama knjiga i u skriptama koje se prenose sa generacije na generaciju. U tom smislu, mogli bismo i redefinisati tradiciju, pa kazati da je tradicija prenošenje i skraćivanje skripti sa jedne generacije na drugu s ciljem što lakšeg polaganja ispita. Primjetno je da bježimo od pojedinačne odgovornosti, da odgovornost luta među nama i da su rijetki oni koji će je preuzeti. Odgovornost dižemo na kolektivni nivo, a isuviše smo slabi kao pojedinci koji grade kolektiv. Nismo svjesni potencijala i prilika koje nam se pružaju, premalo izlazimo u svijet i osluškujemo zov Božije kreacije. Zidamo kule i utvrđujemo zidine naše zone komforta, neprimjećujući da tako najviše štetimo sami sebi.

Mlađak: Pravi li Udruženje propuste prilikom osluškivanja potreba svojih studenata i pravilnog usmjeravanja njihovih zahtjeva?

Tabaković: Članovi upravnog odbora Udruženja daju svoj maksimum kako bi prepoznali potrebe i probleme studenata te ulažu maksimalan napor kako bi pronašli rješenja za iste. Naravno, ponekad se dešavaju i određene pogreške i nerazumijevanja. Potrebno je da shvatimo, kao studenti, da za naše probleme postoje određeni modeli rješavanja. Na nama je da te modele prilagođavamo pojedinačnim slučajevima i u posljednjih nekoliko godina, koliko svjedočim rad Udruženja, nije bilo nerješivih problema. Isto tako, moramo biti spremni na kompromis, i ne možemo očekivati da budemo u potpunosti zadovoljeni u svakom pojedinačnom slučaju. Moramo biti svjesni određenih pravila i drugih strana prema kojima nastupamo.   

Mlađak: Kome sve ovo ostaviti? Koje kvalitete trebaju posjedovati oni koji će sutra biti nosioci Udruženja?

Tabaković: Udruženje naslijeđuju studenti. Naša generacija je direktno odgovorna za to kome će ostaviti Udruženje u emanet. Kroz komunikaciju, rad i međusobno uvezivanje i potpomaganje gradimo našu zaostavštinu u Udruženju, ali isto tako svojim aktivizmom, druženjem i uvezivanjem pozivamo nove generacije da nastave tamo gdje mi stanemo i da budu mnogo bolji od nas, jer samo kontinuiranim progresom možemo doprinijeti promjeni stvarnosti koju svjedočimo. U kontekstu našeg zajedništva, želimo imati što bolje i kvalitetnije nasljednike, koji su široko obrazovani, širokih vidika, koji su spremni iznijeti teret svoga vremena na vlastitim leđima, i koji će se moći pronaći u definiciji koju je Uzvišeni dao u posljednjem ajetu sure Feth.