Konkurs za članove Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka

Na osnovu člana 16. i člana 17. Statuta Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, raspisuje se

Konkurs za članove Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Konkurs se raspisuje za slijedeće funkcije:

  • Predsjednik Udruženja:
  • Potpredsjednik Udruženja;
  • Glavni rukovodilac operative Udruženja;
  • Koordinator za finansije Udruženja;
  • Koordinator za administraciju i saradnju Udruženja;
  • Dva člana upravnog odbora udruženja

U skladu sa Statutom Udruženja,

Predsjednik ima pravo:
Upravljati upravnim odborom;
Sazivati sjednice upravnog odbora;
Sklapati ugovore i druge pravne akte u ime udruženja;
Donositi odluke;
Vršiti druge poslove predviđene ovim statutom.

Potpredsjednik Udruženja ima pravo:
Mijenjati predsjednika Udruženja u onim trenucima kada je on onemogućen obavljati
svoje zadatke.

Glavni rukovodilac operative:
Izvršava odluke predsjednika;
Izvršava odluke upravnog odbora;
Rukovodi eventualnim podružnicama i sektorima udruženja.

Koordinator finansija:
Vodi finansijske račune udruženja;
Vodi nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava udruženja;
Vodi poslovne i administrativne knjige vezane za finansije;
Sastavlja finansijske izvještaje.

Koordinator za administraciju i saradnju:
Vodi zapisnike na sastancima UO;
obavlja pismenu korespodenciju sa trećim licima i pomaže predsjedniku u
administrativnim stvarima.

Član upravnog odbora:
Pomaže članovima upravnog odbora u vršenju njihovih dužnosti;
Obavlja one poslove koje mu povjeri upravni odbor;
Obavlja druge poslove predviđene Statutom.

Formular aplikacije možete pronaći na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNG_EqqUjddXago64uIwh7_D9hRdfx07iOz7P9Heq_G9IE8w/viewform

Konkurs traje od dana raspisivanja do 3.11.2019. godine do 23:59h.