KONKURS za članove Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka

Na osnovu člana 12. i člana 16. Statuta Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka, raspisuje se:

K O N K U R S

ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA STUDENATA
FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

Konkurs se raspisuje za slijedeće funkcije:

1. Predsjednik Udruženja:

2. Potpredsjednik Udruženja;

3. Glavni rukovodilac operative Udruženja;

4. Koordinator za finansije Udruženja;

5. Koordinator za administraciju i saradnju Udruženja;

6. Dva člana Upravnog odbora udruženja.

Napomene o funkcijama: Na izborima za članove Upravnog odbora daje se pravo prvenstva izbora:

Onom kandidatu za funkciju predsjednika koji je ranije bio član upravnog odbora najmanje jednu godinu;

Onom kandidatu za funkciju  člana upravnog odbora koji je student prve ili druge godine I ciklusa studija FIN-a.

1. Predsjednik ima pravo: 

Upravljati upravnim odborom;

Sazivati sjednice upravnog odbora;

Sklapati ugovore i druge pravne akte u ime udruženja;

Donositi odluke;

Vršiti druge poslove predviđene ovim statutom.

2. Potpredsjednik Udruženja

Mijenja predsjednika u slučaju njegovog odsustva

4. Glavni rukovodilac operative

Izvršava odluke predsjednika;

Izvršava odluke upravnog odbora;

Rukovodi eventualnim podružnicama i sektorima udruženja.

5. Koordinator finansija

Vodi finansijske račune udruženja;

Vodi nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava udruženja;

Vodi poslovne i administrativne knjige vezane za finansije;

Sastavlja finansijske izvještaje

6. Član upravnog odbora

Pomaže članovima upravnog odbora u vršenju njihovih dužnosti;

Obavlja one poslove koje mu povjeri upravni odbor;

Obavlja druge poslove predviđene ovim statutom.

Formular aplikacije možete pronaći na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd93KUf4YWS00Vc_-GqqCuyUiW1Hp4lOWNcPcChSyWvLCnDzw/viewform

Konkurs traje od dana raspisivanja do 22.10.2020. godine do 19:00h.

Zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, predstavljanje kandidata se neće održati uživo. Zbog toga, svi prijavljeni kandidati su dužni poslati svoje predstavljanje u formi video-zapisa u maksimalnom trajanju od 2 minute i 30 sekundi na e-mail: usfin-a@hotmail.com, najkasnije do 22.10.2020. godine do 19:00h.