Učešće prof. dr. Dine Sijamhodžić-Nadarević i studenata FIN-a u međunarodnom Barzinji projektu (COIL – online učenje u internacionalnom okruženju)

Piše: prof.dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

Prethodno uspostavljena saradnja Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka na projektu Jamal Barzinji (https://www.su.edu/academics/barzinji-project/) Univerziteta Shenandoah u Winchesteru (Virginia, SAD), nastavljena je kroz COIL projekat (Collaborative Online International Learning), projekat virtualne akademske razmjene i učenja u internacionalnom okruženju.

U projektu učestvuju četiri univerziteta: Shenandoah univerzitet (SAD), Bridgewater College (SAD), Internacionalni islamski univerzitet u Maleziji i Univerzitet u Sarajevu (FIN i Veterinarski fakultet), koji od decembra 2020. godine pilotiraju aktivnosti saradničkog internacionalnog učenja u nastavi.

Učešće u projektu ispred Fakulteta islamskih nauka UNSA uzela je prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević.[1] U prvoj fazi projekta za akademsko osoblje pomenuta četiri univerziteta organizirani su edukativni seminari u trajanju od četiri mjeseca i pripremani su da vode virtualnu akademsku saradnju. Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević sarađuje sa prof. dr. Catherine Schiffman sa Shenandodah univerziteta (Odsjek za edukaciju i liderstvo) na kreiranju modula za projekat o interkulturalnim i interreligijskim vrijednostima na nastavničkim studijskim programima u BiH i SAD-u (Intercultural and Interreligious values in College Education Programs/HE institutions in the USA and Bosnia&Herzegovina).[2]

Druga  faza COIL projekta uključuje saradnju  nastavnika i studenata sa dva univerziteta koristeći različite tehnologije u svrhu zajedničkog učenja i interakcije.  Uz mentorsko vođenje prof. dr. Sijamhodžić i prof dr. Schiffman, studenti doktorskog studija sa Shenandoah univerziteta i studenti dodiplomskog i master studija FIN-a zajedno će sarađivati na kreiranom projektu tokom dva semestra. Prijavljeni studenti na FIN-u za učešće u projektu su:  Aida Musić, Amsal Memić, Dženana Delić, Hatidža Kukuruzović, Sumeja Ivazović, Lamija Aždahić,  Eldar Jahić, Azra Lojić, Ahmed Memić i Fatima Ibrahimspahić.

U ljetnom semestru 2021. godine nakon upoznavanja, timovi studenata zajedno će raditi na analizama nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira i instrumenata s obzirom na interkulturalno obrazovanje, politike, inicijative, preporuke. Pred kraj semestra planirana je početna analiza odabranih nastavničkih studijskih programa u SAD-u i BiH u smislu interkulturalnih vrijednosti jednakosti, različitosti, tolerancije, solidarnosti i međureligijskih vrijednosti. U nastavku saradnje kroz naredni semestar prof. dr. Sijamhodžić i prof dr. Schiffman pripremat  će studente za izradu „inkluzivnog kurikuluma/silabusa“. Također se planira i implementacija različitih aktivnosti u okviru projekta „Interkulturalna i interreligjska sedmica na  Shenandoah univerzitetu i Univerzitetu u Sarajevu“.


[1] file:///C:/Users/iza12/Downloads/ANNOUNCEMENT%20-%20Jamal%20Barzinji%20Project%20on%20virtal%20exchange.pdf  

[2] file:///C:/Users/iza12/Downloads/ANNOUNCEMENT_%20Collaborative%20Projects-Barzinji%20project%202021.pdf