JAVNI POZIV: Ramazanska praksa u dijaspori

Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim imamima, hatibima i muallimima, Udruženje
studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu i Upravom za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje dokumentacije za ramazansku praksu u dijaspori

Shodno Pravilniku o stručnoj praksi studenata FIN-a, a na osnovu liste redovnih i redovnih- samofinansirajućih studenata koju je već formirala Studentska služba na Javni poziv se mogu
prijaviti svi redovni i redovni samofinansirajući studenti Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

– Prijava na Javni poziv (dostupna na stranici);

– Skenirana prva stranica pasoša.

Dodatna dokumentacija:

– Kućna lista;

– Potvrda o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja (zaposlen – zadnja platna lista, nezaposlen – potvrda s Biroa za zapošljavanje ili Poreske uprave, penzioner – ček od penzije, drugi status – potpisana izjava);

– Motivacijsko pismo (okvirni plan rada studenta u okviru ramazanske prakse);

– Potvrde o statusu roditelja (RVI, demobilisani borac, šehidska porodica, i sl);

– Diploma o položenom hifzu (ukoliko je student hafiz);

– Dodatne relevenatne certifikate o završenim kursevima, seminarima, takmičenjima i dr. (u
toku trajanja studija).

Dodatna dokumentacija će se bodovati na osnovu Kriterija koje je uspostavilo Udruženje studenata FIN-a u saradnji sa Komisijom za ramazansku praksu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

PROSJEK ocjena i ocjene iz predmeta Kiraet Udruženje studenata će dobiti službenim putem od Studentske službe.

Napomene:

– Svi studenti su obavezni dostaviti obaveznu dokumentaciju;

– Dodatna dokumentacija nije obavezna i studenti koji je ne dostave bit će bodovani samo na osnovu prosjeka;

– Studenti koji imaju dogovorene angažmane u dijaspori dostavljaju samo obaveznu
dokumentaciju;

– Javni poziv služi isključivo za rangiranje studenata unutar već formirane liste redovnih
i redovnih-samofinansirajućih studenata od strane Studentske službe;

– SVU DOKUMENTACIJU SLATI SKENIRANU U PDF FORMATU ISKLJUČIVO NA EMAIL: usfin-a@hotmail.com SA NAZNAKOM „PRIJAVA ZA RAMAZANSKU
PRAKSU U DIJASPORI“;

– SVE UPITE SLATI NA NAVEDENI E-MAIL. NA PRIVATNE PORUKE ČLANOVI
KOMISIJE PO OVIM PITANJIMA, SHODNO UPUTAMA NADLEŽNIH, NEĆE
ODGOVARATI.

Datum objave: 8. februar 2023. godine
Trajanje Javnog poziva: 17. februar 2023. godine do 12:00h